İcra ve İflas Hukuku

  • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi
  • Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz
  • Mahkemeden ihtiyati haciz kararı müracaatı ve tatbiki
  • Çocuk Teslimi
  • Tahliye Davaları
  • İhalenin feshi davaları ile İcra ve İflas Kan unundan doğan hukuk ve ceza davalarının takibi
  • Hacizli veya rehinli menkul / gayrimenkul satışı
  • İflas hukuku kapsamında iflas davası, iflas işlemlerinin takibi, alacakların iflas masasına yazdırılması, iflas ertelemesi, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması işlemlerinin takibi
  • Borçlu şirket veya gerçek kişilerin borç yapılandırılmalarına ilişkin olarak alacaklılarla gerekli müzakerelerinin yapılması hizmetleri verilmektedir.

Anasayfa’ya Dön